View Betül Belma GÜR'S profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Betül Belma has 3 jobs listed on their profile. See the complete profile. Lap Penelitian Departemen Matematika FMIPA-UI. No analitik. Jakarta: Universitas. Indonesia, M/ 1. ALJABAR Pin p. Pinsky. Ortaokul ve lise dönemlerimizde, matematik sınavlarında sorulabilir korkusu ile Pisagor teoremini ispat etmek için trigonometri veya analitik.


PI ANALITIK MATEMATIK PDF

Author: Ona Ankunding
Country: Mauritius
Language: English
Genre: Education
Published: 23 January 2015
Pages: 846
PDF File Size: 23.55 Mb
ePub File Size: 29.35 Mb
ISBN: 760-8-82271-247-1
Downloads: 61321
Price: Free
Uploader: Ona Ankunding

Download Now
PI ANALITIK MATEMATIK PDF

The developed program corresponds to the educational plans and state educational standards of specialities.

Pisagor Teoreminin Hikayesi - Matematiksel

Dastur Toshkent Moliya instituti Ilmiy Kengashida pi analitik matematik qilingan va nashrga tavsiya qilingan 25 aprel yil 9 - sonli bayonnoma 3 1. SO Z BOShI O qitishning maqsadi va vazifasi Bozor iqtisodiyoti sharoitida yangi jamiyatni qurish bo lajak iqtisodchidan ro y berayotgan jarayonlarni chuqur tahlil qila olishni va ularning optimal echimini topa bilishni talab qiladi.

PI ANALITIK MATEMATIK PDF

Amaliy mashg ulotlarda o tilgan ma ruza mavzulariga doir masalalar echiladi. Har bir mavzu bo yicha tanlangan masalalarning 70 pi analitik matematik auditoriyada, 30 foizi esa talabalarga mustaqil echish uchun berildi.

Ayrim mavzular bo yicha topshiriqlarni kompyuterda bajarilishi talab qilinadi.

Auditoriya mashg uloti turlarining soatlar hajmi bo yicha tavsiyalar Oliy ta limning Davlat ta lim standartlarida mazkur fanga soat hajmida vaqt ajratilgan bo lib, ularning 72 soati ma ruza, 72 soati auditoriya mashg ulotlar, 72 soati esa mustaqil ta limdir.

Umumiy auditoriya mashg ulotlarining pi analitik matematik foizi ma ruza mashg ulotlariga, qolgan 50 foizi amaliy mashg ulotlarga to g ri keladi. Talabalar bilimini baholash uchun o tkaziladigan nazorat tadbirlari Mazkur fan ikki semestr davomida o qitiladi. Talabalar bilimini baholash reyting tizimi asosida joriy, oraliq va yakuniy baholashlar yordamida pi analitik matematik oshiriladi.

Talabalar bilimini shakllantirishda invariant testlar ishlab chiqish va ulardan foydalanish tavsiya etiladi. Har bir semestrda 4 marta joriy, 2 marta oraliq va 1 marta yakuniy baholash o tkaziladi. Talabalar bilimini baholash uchun kafedra tomonidan ishlab chiqilgan va institut uslubiy kengashi tomonidan tasdiqlangan uslubiy ko rsatmalardan foydalaniladi.

O qitish jarayonida kompyuter texnologiyasidan, internet tizimi va multimediya vositalaridan foydalanish samara beradi. Ish dasturini tuzishga oid uslubiy tavsiyalar Mazkur fan bo yicha ishchi o quv dasturini tayyorlashda quyidagilarga e tibor berilishi kerak: Namunaviy dasturda ko rsatilgan majburiy mavzular albatta ishchi dasturga kiritilishi kerak; Ma ruza va amaliy mashg ulotlarning mavzulari namunaviy dastur asosida tuzilsa ham, undagi mavzular ketma - ketligi o zgarishi hamda ayrim majburiy bo lmagan mavzular mustaqil ta limga o tkazilishi mumkin; Dasturdagi mustaqil ta lim uchun ajratilgan mavzular ishchi dasturda ham ko rsatilishi kerak; Ishchi o quv dasturi har yili tuziladi.

Shuning uchun undagi pi analitik matematik ta lim mavzulari yangi mavzular bilan to ldirib boriladi, adabiyotlar ro yxati, informatsion - texnik vositalar ro yxati o zgarib boradi.

Matritsalar va ular ustida amallar.

Matritsa rangini aniqlashning minorlarga ajratish usuli va Gauss algoritmi elementar almashtirishlar usuli. Teskari matritsa qurishning klassik va Jordan usullari.

Matematik Belası Üzerine

Chiziqli tenglamalar sistemasi Chiziqli tenglamalar sistemasi va uning echimi pi analitik matematik tushuncha. Chiziqli tenglamalar sistemasi echimining mavjudligi va yagonaligini etarli shartlari.

Sistemani echishning Kramer formulalari va matritsalar usuli. Chiziqli tenglamalar sistemasining umumiy echimi. Gauss usulining Pi analitik matematik - Jordan modifikatsiyasi.

Bir jinsli chiziqli tenglamalar sistemasining notrivial echimlarini mavjudlik shartlari o lchovli arifmetik fazo - o lchovli haqiqiy arifmetik fazo nuqtalari va arifmetik vektorlar.

Arifmetik vektorlar ustida chiziqli amallar.

Pi analitik matematik pdf to word

Koshi - Bunyakovskiy va uchburchak tengsizliklari. Vektorlar sistemasi Vektorlarning chiziqli kombinatsiyasi. Chiziqli tenglamalar sistemasini vektor ko rinishida yozish. Vektorni vektorlar sistemasi bo yicha yoyish. Chiziqli erkli va chiziqli bog liq vektorlar sistemalari. Vektorlar pi analitik matematik bazisi va rangi.

Ortogonal va ortonormallangan vektorlar sistemalari. Chiziqli erkli vektorlar sistemasidan ortogonal vektorlar sistemasiga o pi analitik matematik.Related Posts: