LIST OF PARTICIPANTS (Grade-9 ESP Teacher). Name of Teacher Second Grading Module 7. Diana Rose L. Third Grading Module EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Grade 7 (Units 1 & 2) Learner's Material. Module in EsP. 1st and 2nd Quarter Link to Download (No Signup Needed!!!/Direct Link): DOWNLOAD HERE 3rd and 4th Quarter Link to.


ESP MODULE GRADE 7 3RD QUARTER DOWNLOAD

Author: Sam Olson
Country: Niger
Language: English
Genre: Education
Published: 24 October 2015
Pages: 156
PDF File Size: 5.60 Mb
ePub File Size: 8.38 Mb
ISBN: 436-1-97900-219-1
Downloads: 91542
Price: Free
Uploader: Sam Olson

ESP MODULE GRADE 7 3RD QUARTER DOWNLOAD


Handang kumilos upang maabot ito 2. Nadama ang higit na pagnanasa tungo sa pangarap 3.

DepEd Learning Portal

Nadarama nag pangangailangang makuha ang pangarap 4. Naniniwala na nagiging totoo ang mga pangarap at kaya niyang gawing totoo ang mga ito Bilang tao ang katuparan ng ating pangarap ay nakatali sa ating pinipiling bokasyon. Nakasalalay dito ang pagtatamo ng tunay na kaligayahan. Hindi tunay na magiging masaya gaano ka man kayaman o katanyag pagdating esp module grade 7 3rd quarter panahon kung hindi mo isinaalang-alang ang plano ng Diyos para sa iyo.

Ang bokasyon ay kalagayan o gawain na naayon sa plano ng Diyos sa atin. Maaring ito ay ang pag-aasawa balang araw, pagiging relihiyoso o alagad ng Diyos sa pagmamadre o pagpapari o pagiging pastor o Imam.

Grade Module in EsP | DepEd K to 12 Modules

Ang pangarap na kongkreto ay paglalapat ng iyong sariling saloobin, talento, kakayahan, esp module grade 7 3rd quarter at naisin sa buhay. Malapit sa katotohanan ang iyong pangarap kung alam mo kung paano ito maisasakatuparan.

Sa simpleng salita, ito ang nais mong mangyari sa iyong buhay balang araw. Samakatwid, ang mithiin ang magbibigay ng direksyon sa iyong buhay.

Ang pagkamit nito ang magbibigay ng saysay sa iyong buhay. Ang mga Pamantayan sa Pagtatakda ng Mithiin Upang magkaroon ng higit na pag-unawa sa pagtatakda ng mithiin, alalahanin ang mga sumusunod na mga praktikal na pamantayan. Tiyak ang iyong mithiin kung ikaw ay nakasisiguro na ito ang iyong nais na mangyari sa iyong buhay.

esp module grade 7 3rd quarter

DepEd K Manuals: Grade 7 K to 12 Modules

Una, nasusukat mo ang iyong kakayahang kumuha ng kursong nais mo. Sapat ba ang iyong mga marka upang kunin ang kursong ito? Sumunod, sapat ba ang iyong perang gugulin para sa pagkuha ng kursong ito?

Pangalawa, nasusukat mo ang iyong progreso sa pagsulong ng panahon patungo sa iyong mithiin. Ang mithiin ay makatotohanan, maaabot at mapanghamon. Angkop ba ang iyong mithiing maging isang doktor?

Kung ang iyong layunin ay matugunan ang pangangailangan sa inyong pamayanan, angkop ito.

K to 12 Grade 7 LM’s & TG’s

Ngunit angkop pa rin ba ito kung ikaw ay panganay at ang iyong mga magulang at kapatid ay umaasang giginhawa ang kanilang buhay esp module grade 7 3rd quarter makatapos ka ng pag-aaral?

Marahil ay kailangan mong timbangin ang bawat panig upang makita mo ang higit na mabuti para sa iyo. Marahil, kailangan mong suriin ang iyong prayoridad: Mabibigyan ng Sapat na Panahon.

Isipin mo kung gaano katagal mo kayang matupad ang iyong mithiin.

ESP MODULE GRADE 7 3RD QUARTER DOWNLOAD

Bigyang pansin ang haba ng panahong gugulin mo bago matupad ang iyong mithiin at ang pakay mo para rito. Ang haba ng panahong gugulin sa pagtupad ng mithiin ay may kaugnayan sa perang gagastusin mo.

Teacher’s Guide for Grade 7

Ang haba ng panahong gugulin mo ay may kaugnayan sa pagtupad ng iyong layunin o pakay. May Angkop na Kilos.

Ang pagpapahayag ng mithiin ay kailangang nasa pangkasalukuyang kilos present tense.Related Posts: